Laisvos darbo vietos

KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOJE LAISVOS DARBO VIETOS:
– specialiojo pedagogo 0,5 etato.

– muzikos mokytojo.

Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO (0,5 ETATO) PAREIGOMS UŽIMTI.

1. Reikalavimai:
1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
1.2. išmanymas individualizuotų ir pritaikytų programų rengimo principų, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų;
1.3. išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
1.4. išmanymas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų, gebėjimas juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
1.5. gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
1.6. informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
1.7. Specialiojo pedagogo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
2. Privalumai:
2.1. specialiojo pedagogo darbo patirtis mokykloje;
2.2. geri raštvedybos įgūdžiai;
2.3. geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai;
2.4. projektinio darbo patirtis;
2.5. rekomendacija arba motyvacinis laiškas;
2.6. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. asmens tapatybę, išsilavinimą, specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
3.2. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (sutikimo forma pridedama);
3.3. gyvenimo aprašymą.
4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu laišku individualiai.
5. Pretendentas pristato dokumentus asmeniškai ar siunčia registruotu laišku adresu Bandužių g. 4, Klaipėda, LT-95261 arba el. paštu info@archyvas.stulpinas.lt
6. Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas:
6.1.1. darbo krūvis (val. per savaitę): 0,5 etato (14 sav.val.);
6.1.2. darbo sutarties rūšis: neterminuota;
7. Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorė Diana Čedavičienė, tel. 865560571.

——————————————————————————————————————————————

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija priims į darbą muzikos mokytoją pagal terminuotą darbo sutartį.

Darbo krūvis: 13 val. per savaitę – kontaktinės.

Pateikti šiuos dokumentus:

  1. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia elektroniniu laišku.

Adresas: Bandužių g. 4, Klaipėda

El.paštas: info@archyvas.stulpinas.lt

Raštinė – tel. Nr. 846 324456

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Černiauskienė – tel. Nr. 865560572,

el. paštas – renata.cerniauskiene@archyvas.stulpinas.lt

Pretendentus informuosime jų nurodytu el. paštu ar telefonu ir pakviesime pokalbio.


Keisti teksto dydį