Logopedas

                       

Logopedė Daiva Kondrotienė
 • 224 kabinetas

Darbo laikas:

Pirmadienis      8.50 – 10.50
Antradienis     13.10 – 15.10
Trečiadienis    13.10 – 15.10
Ketvirtadienis  13.10 – 15.10
Penktadienis   13.10 – 14.10

 Logopedė metodininkė Rita Gražina Gibiežienė                                                 
 •  223 kabinetas

 Darbo laikas:        

Pirmadienis    12.10 – 15.00
Antradienis     12.10 – 14.05
Trečiadienis    12.10 – 14.05
Ketvirtadienis  12.10 – 14.05
Penktadienis      —                                                                                                                                    

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Logopedo funkcijos:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų (sudaro švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia PPT ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos Vaiko gerovės komisijai);
 • numato  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko;
 • veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, kurių metušalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos  mokiniams teikimo  klausimais;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimui;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • konsultuoja mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo  klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
 • taiko savo darbe logopedines naujoves.

,,Kalba – didžiausias žmogaus turtas“    

 


Keisti teksto dydį