Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė metodininkė Rita Gražina Gibiežienė

Darbo laikas
Pirmadienis  8.00 – 11.40
Antradienis  8.00 – 11.40
Trečiadienis  8.00 – 11.40
Ketvirtadienis  8.00 – 11.40
Penktadienis  8.00 – 11.20
Kabineto Nr. 223

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.

Specialiosios pedagoginės pagalbos uždaviniai:

 1. Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(-si) poreikius bei juos tenkinti.
 2. Stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
 3. Didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.
 4. Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

 

Specialiosios pedagogės funkcijos:

 • atlieka pradinį pedagoginį mokinio žinių, mokėjimų ir įgūdžių įvertinimą;
 • parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą;
 • organizuoja individualias, pogrupines, grupines specialiąsias pratybas, kurių metu specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams padeda įsisavinti ugdymosi turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • konsultuoja mokytojus, kaip dirbti pagal mokomųjų dalykų pritaikytas ir individualizuotas Bendrąsias programas;
 • teikia individualias konsultacijas tėvams;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • bendradarbiauja su kitais mokyklos specialistais, pedagogine psichologine tarnyba;
 • kaupia duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius ugdymo įstaigoje, rengia savo veiklos ataskaitas;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos.
                                                                                                                            E. Chabardas


Keisti teksto dydį