Tėvų taryba

Tėvų tarybą sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. Ji renkama dvejiems metams. Tėvų tarybos nariai atviru balsavimu renka pirmininką. Tėvų tarybos posėdžiai  organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius šaukia pirmininkas. Nutarimai priimami tėvų tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma ir yra teisėtiTėvų tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Tėvų tarybos funkcijos:

1. teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;

2. analizuoja Mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą;

3. deleguoja atsovus į Mokyklos tarybą;

4. nagrinėja tėvų (kitų teisėtų mokinių atstovų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus sprendžiant iškilusias problemas;

5. dalyvauja tėvų (kitų teisėtų mokinių atstovų) diskusijose, Mokyklos renginiuose;

6. svarsto Mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.

Liudviko Stulpino progimnazijos tėvų tarybos sudėtis 2020-2021m.m.

tt


Keisti teksto dydį