Viešosios ir administracinės paslaugos

Dėl patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas (tvarkos aprašas) (savivaldybės sprendimas)

Paslaugos įkainiai (pridedama)

Paslaugos ir Turto naudojimo sutarties formos (pridedama), (pridedama)

 

Mokykla:

  • teikia pradinį išsilavinimą, priešmokyklinį ir pagrindinį I dalies ugdymą;
  • išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus – pradinio išsilavinimo ir mokymosi pasiekimų pažymėjimus;
  • organizuoja neformalųjį švietimą;
  • teikia pailgintos dienos grupės paslaugas.
  • teikia maitinimo paslaugas;
  • vykdo sveikatos stiprinimo ir priežiūros veiklą;
  • teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą ir specialiąją pagalbą;
  • teikia ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas;
  • organizuoja minimalios priežiūros priemones.
Paslauga
Vykdytojas
Veikla
Vaiko gerovė
Mokyklos vaiko gerovės komisija
Prevencinio darbo organizavimas ir koordinavimas, švietimo pagalbos teikimas, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimas, pirminis vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) įvertinimas ir kitos su vaiko gerove susijusios funkcijos
Socialinė pedagoginė pagalba
Socialinis pedagogas, klasės auklėtojai, mokytojai, administracija ir kiti darbuotojai
Individuali, grupinė socialinė pedagoginė pagalba vaikams, jų šeimoms. Pagalbos organizavimas ir teikimas vaikui esant krizinėms situacijoms. Vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas. Vaikų atstovavimas mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose. Socialinių projektų kūrimas ir jų įgyvendinimas.
Specialioji pedagoginė (logopedinė) pagalba
Logopedas
Mokinių kalbos raidos ypatumų įvertinimas, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, specialiųjų poreikių nustatymas. Mokinio galimybes atitinkančių, efektyvių korekcijos būdų taikymas individualiose ir grupinėse pratybose. Kalbos bei pažinimo gebėjimų lavinimas.
Specialioji pedagoginė pagalba
Specialusis pedagogas, mokytojai
Vaikų ugdymas, atitinkantis individualius gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Pradinis pedagoginis mokinio žinių, mokėjimų ir įgūdžių įvertinimas. Individualių, pogrupinių, grupinių specialiųjų pratybų organizavimas.
Psichologinė pagalba
Psichologas
Pagalba mokiniams sprendžiant psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, rūpinimasis mokinių psichologiniu saugumu. Mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą. Psichologinių problemų prevencijos teikimas. Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų psichologinis švietimas.
Specialioji pagalba
Mokytojo padėjėjas
Pagalba mokiniui ar (ir) mokinių grupei atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka susijusias veiklas. Pagalba orientuotis aplinkoje.
Popamokinis mokinių užimtumas
Neformaliojo švietimo būrelių vadovai, kryptingo meninio ugdymo pedagogai, klasių auklėtojai, mokomųjų dalykų mokytojai
Neformaliojo švietimo programų vykdymas.Kryptingo meninio ugdymo, socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimas. Vaikų kompetencijų per saviraiškos poreikių tenkinimą ugdymas ir plėtojimas.
Popamokinis mokinių užimtumas
Pailgintos dienos grupės auklėtojas
1-4 klasių mokinių užimtumas po pamokų pailgintos dienos grupėje 13.00-16.00 val. Už šią paslaugą nemokama, jeigu vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės nustatytų remiamų pajamų dydžio per mėnesį. Atlygintinai teikiamos pailgintos dienos grupės paslaugos vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr.T2-124.
Sveikatos stiprinimas ir priežiūra
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Higieninių sąlygų mokykloje užtikrinimas, pirmos pagalbos teikimas, mokinių sveikatingumo ugdymas, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, mokinių sergamumo analizavimas. Projektinės veiklos vykdymas moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.
Maitinimas
Valgyklos vedėjas, virėjai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Organizuojamas mokamas, nemokamas ir tausojantis mokinių maitinimas sudarant sąlygas mokiniams pavalgyti šilto maisto.
Ugdymas karjerai, profesinis informavimas ir konsultavimas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasių auklėtojai
Informacijos apie mokymosi ir darbo galimybes teikimas mokiniams. Su ugdymu karjerai suderintų kultūrinių, meninių, pažintinių ir kitų veiklų organizavimas.
Mokinių tėvų konsultavimas
Klasės auklėtojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija ir kiti darbuotojai
Konsultacijos vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, pasirengimo mokytis, mokymosi bei bendravimo sunkumų, individualizuotų programų sudarymo ir įgyvendinimo, sveikatinimo veiklos ir kitais klausimais.

 


Keisti teksto dydį