Erasmus+ KA1

Nuo birželio mėnesio Liudviko Stulpino progimnazijoje pradėtas vykdyti projektas „Inovatyvus ir atviras mokytojas – sparnai mokinio sėkmei“.

Projekto tikslas – skatinti mokytojų tobulėjimą, jų atvirumą naujovėms siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. Tikslui įgyvendinti pasirinktos trys tobulinimosi sritys: IKT – naujos technologijos – skaitmeninis raštingumas, užsienio kalbų mokymas ir mokymasis, institucijos veiklos kokybės užtikrinimo metodai.

Suplanuotai projekto veiklai vykdyti atrinkti 8 dalyviai, siekiantys įgyti naujų ir tobulinti turimas kompetencijas. Jie projekto metu įgytas žinias, gebėjimus naudos ugdymo procese skatindami ugdytinių motyvaciją, siekdami kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. Kai kurie dalyviai sieks tobulintis ne vienuose kursuose. Projekto dalyviai – 3 pradinių klasių mokytojos, 2 anglų kalbos mokytojos, dirbančios 5-8 klasėse, 1 anglų kalbos mokytoja, dirbanti 2- 4 klasėse, 1 direktoriaus pavaduotoja, psichologė – pasirengę skleisti įgytą patirtį mokykloje, mieste, respublikoje.

Įgytas žinias ir patirtį projekto dalyviai panaudos vykdydami projekto veiklas. Numatytas bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto progimnazijomis, tarpusavio konsultacijos dėl planšetinių klasių efektyvaus panaudojimo galimybių ugdymo procese. Bus vedamas savaitės trukmės atvirų pamokų, edukacinių veiklų ciklas šalies Vakarų regionui, organizuotas autorinis seminaras, tarptautinė konferencija, skaitomi pranešimai tėvams, metodinių grupių mokytojams, miesto direktorių pavaduotojams. Numatyta skleisti įgytą patirtį miesto, šalies spaudoje, mokyklos laikraštyje, internetiniame puslapyje, elektroniniais laiškais bendrauti ir bendradarbiauti su projekto partneriais.

Projekto dalyviai kiekvienoje planuojamoje veikloje įgis arba patobulins kompetencijas, įgūdžius, nuostatas, elgseną. Pirmiausiai sustiprins gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiais skirtingų kultūrų asmenimis, aktyviau bendradarbiaus su kolegomis kuriant ir panaudojant įvairias ugdymo(si) aplinkas. Gebės organizuoti savo mokymąsi individualiai ir grupėje. Patobulins gebėjimą bendrauti anglų kalba, atsirinkti ir naudoti aktualią informaciją ar duomenų bazes. Parengs mokiniams patrauklią mokymo(si) medžiagą, tikslingai naudos ugdymo metodus, planšetinius kompiuterius ir jų programinę įrangą sukuriant motyvuojančią ugdymo(si) aplinką. Visa tai bus derinama su kiekvieno pedagogo savo veiklos ir tobulėjimo įsivertinimu. Taip pat bus siekiama grįžtamojo ryšio iš mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) tam, kad gautume informacijos apie tai, kaip visa tai veikia kiekvieno mokinio mokymąsi ir jo asmeninę pažangą.

Dalindamiesi savo profesine patirtimi su kolegomis didins pasitikėjimą savimi, rems iniciatyvas, bendradarbiaus su socialiniais ir užsienio  partneriais, gebės formuoti ir įgyvendinti veiksmingą personalo politiką, užtikrinančią ugdymo(si) kokybę.


Keisti teksto dydį